ส่งต้นฉบับ file word
พร้อมทั้ง แบบเสนอบทความ
เพื่อตีพิมพ์ ไปที่

Email: apnsthai@gmail.com

แบบเสนอบทความเพื่อตีพิมพ์ใน “วารสารการปฏิบัติการพยาบาลและการผดุงครรภ์ไทย”

 • ชื่อบทความ
  ภาษาไทย: ………………………….………………………
  ภาษาอังกฤษ: ………………………………………………
 • ชื่อ-นามสกุลผู้เขียน
  ภาษาไทย: ………………………….……………………….
  ภาษาอังกฤษ: ……….………………………………………
 • เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน……….………………………
 • โทรศัพท์มือถือ……….………………………………………
 • ที่อยู่ ……….………………………………………
 • หน่วยงาน (สังกัด) (ถ้ามี) ……….………………………
 • วุฒิการศึกษา และวุฒิบัตร/หนังสืออนุมัติแสดงความรู้ความชำนาญเฉพาะทางสาขาต่าง ๆ
 • ตำแหน่งทางวิชาการ (ถ้ามี)……….………………………
 • ตำแหน่งทางการบริหาร (ถ้ามี)……….…………………

 

 

ตัวอย่าง

 

พย.ม. (การพยาบาลผู้ใหญ่), อพย.(การพยาบาลอายุรศาสตร์-ศัลยศาสตร์)

รองศาสตราจารย์ ประจำสาขาวิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์-ศัลยศาสตร์ มหาวิทยาลัย.......

คม.(การบริหารการศึกษา), อพย. (การพยาบาลผู้สูงอายุ)

อาจารย์ ประจำสาขาวิชาการพยาบาลผู้สูงอายุ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี........

MNS, อพย. (การพยาบาลเด็ก)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาล........อำเภอ............จังหวัด

Ph.D. (Nursing) อพย. (การพยาบาลอายุรศาสตร์-ศัลยศาสตร์)

รองศาสตราจารย์ ประจำสาขาวิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์-ศัลยศาสตร์ มหาวิทยาลัย.......

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าบทความดังกล่าวไม่เคยตีพิมพ์ที่ใดมาก่อน และไม่อยู่ระหว่างการเสนอชื่อเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารอื่น

(ลงชื่อ).......................................................................

(....................................................................)

วันที่.........../เดือน....................../พ.ศ. ....................