ข่าวประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 1/2560เรื่อง “จากโครงการสู่การตีพิมพ์บทความวิชาการ” (From Proposal to Publication) ระหว่างวันที่ 7 – 9 สิงหาคม 2560 ณ โรงแรมตวันนา สุรวงศ์ กรุงเทพมหานคร.. read more

ภาพบรรยากาศการประชุมวิชาการเชิงปฏิบัติการประจำปี 2559รองศาสตราจารย์ ดร.เรณู พุกบุญมี ประธานผู้บริหารวิทยาลัยพยาบาลและผดุงครรภ์ขั้นสูงแห่งประเทศไทย และ รองศาสตราจารย์ ดร. จินตนา ยูนิพันธุ์ นายกสมาคมผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง (ประเทศไทย)

พิธีมอบหนังสืออนุมัติแสดงความรู้ความชานาญ
.. read more

ภาพบรรยากาศ การประชุมวิชาการเชิงปฎิบัติ ครั้งที่ 1/2560
.. read more

ภาพบรรยากาศการประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 1/2558
.. read more

นายกสมาคม APN เข้าเยี่ยมคารวะอวยพรปีใหม่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรณู พุกบุญมี นายกสมาคม APN เข้าเยี่ยมคารวะอวยพรปีใหม่
รองศาสตราจารย์ ดร.ทัศนา บุญทอง นายกสภาการพยาบาล และผู้บริหารสภาการพยาบาล
ได้แก่ ดร.กฤษฎา แสวงดี อุปนายกสภาการพยาบาล คนที่สอง รองศาสตราจารย์เพ็ญศรี ระเบียบ

.. read more

ภาพกิจกรรมการประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 1/2557นายกสมาคมผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง (ประเทศไทย)
ผศ.ดร.เรณู  พุกบุญมี เป็นประธานเปิดการประชุมและให้เกียรติบรรยาย
ในจัดการประชุมวิชาการครั้งที่ 1/2557 ระหว่าง 4-6 มิถุนายน 2557
เรื่อง Outcome Management and Evaluation : Cost Analysis 
ณ  โรงแรมพักพิง อิงทาง บูติคโฮเต็ล จ
.. read more

ภาพกิจกรรมการประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 1/2557นายกสมาคมผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง (ประเทศไทย)
ผศ.ดร.เรณู  พุกบุญมี เป็นประธานเปิดการประชุมและให้เกียรติบรรยาย
ในจัดการประชุมวิชาการครั้งที่ 1/2557 ระหว่าง 4-6 มิถุนายน 2557
เรื่อง Outcome Management and Evaluation : Cost Analysis 
ณ  โรงแรมพักพิง อิงทาง บูติคโฮเต็ล จ
.. read more

สารจากประธานวิทยาลัยพยาบาลและผดุงครรภ์ขั้นสูงแห่งประเทศไทยจดหมายข่าวฉบับนี้เป็นฉบับแรกของวิทยาลัยฯ ขอเริ่มด้วยการทักทายสมาชิกและ APN ทุกท่านและขอส่งความสุขหลังวันสงกรานต์ ขอให้ทุกท่านประสบความสุขความเจริญทั้งในชีวิตการทางานและชีวิตครอบครัว เป็นที่พึ่งทางสุขภาพของประชาชนตลอดไป 
ดาว
.. read more

การประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 1/2557 Outcome Management and Evaluation : Cost Analysisสมาคมผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง (ประเทศไทย) ซึ่งก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2552 ได้ดำเนินการตาม วัตถุประสงค์ของสมาคมในการสนับสนุนการสร้างความรู้และนวัตกรรมสาขาพยาบาลศาสตร์ โดยเฉพาะด้าน การปฏิบัติการพยาบาลมาโดยตลอด และในการจัดประชุม
.. read more

สมาคมฯ อวยพรปีใหม่ผู้บริหารสภาการพยาบาลนายกสมาคมฯ อวยพรปีใหม่ผู้บริหารสภาการพยาบาล
.. read more

กรุณาตรวจสอบรายชื่อสมาชิกสมาคม APN


ใบสมัครสมาชิกสมาชิกสมาคม APN

สมัครสมาชิกสมาคม APN

โปรดทราบ ผู้ที่สมัครเป็นสมาชิกสมาคม APN จะต้องเป็น APN เท่านั้น

SideBar1