ข่าวประชาสัมพันธ์ภาพบรรยากาศการประชุมวิชาการเชิงปฏิบัติการประจำปี 2559

2017-11-12

รองศาสตราจารย์ ดร.เรณู พุกบุญมี ประธานผู้บริหารวิทยาลัยพยาบาลและผดุงครรภ์ขั้นสูงแห่งประเทศไทย และ รองศาสตราจารย์ ดร. จินตนา ยูนิพันธุ์ นายกสมาคมผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง (ประเทศไทย)


พิธีมอบหนังสืออนุมัติแสดงความรู้ความชานาญเฉพาะทางการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ประจาปี พ.ศ. 2558-2559มอบโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ทัศนา บุญทอง นายกสภาการพยาบาล

ศาสตราจารย์ เกียรติคุณ ดร.สมจิต หนุเจริญกุล มอบรางวัลและเกียรติบัตรแก่ผู้ได้รับคัดเลือกการนาเสนอโปสเตอร์

รองศาสตราจารย์ ดร.จินตนา ยูนิพันธุ์ นายกสมาคม APN มอบรางวัลและเกียรติบัตรแก่ผู้ได้รับคัดเลือก การนาเสนอโปสเตอร์

คณะกรรมการอานวยการสมาคมผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง (ประเทศไทย) วาระ พ.ศ. 2558-2560
ที่สองจากซ้าย
1.รศ.ดร.จินตนา ยูนิพันธุ์ นายกสมาคม
2.รศ.ดร.ยาใจ สิทธิมงคล วิชาการและวารสาร
3.รศ.ดร.วิลาวัณย์ พิเชียรเสถียร วิชาการและวารสาร
4.รศ.ดร.สุกัญญา ปริสัญญกุล นายทะเบียน
5.รศ.ดร.พูลสุข ศิริพูลวิชาการและวารสาร
กรุณาตรวจสอบรายชื่อสมาชิกสมาคม APN
 ดาวน์โหลดเอกสาร


ดาวน์โหลดใบสมัครสมาชิก
สมาคม APN

สมาชิกสมาคม APN

สมัครสมาชิกสมาคม APN

โปรดทราบ ผู้ที่สมัครเป็นสมาชิกสมาคม APN จะต้องเป็น APN เท่านั้น

ข่าวล่าสุด